Konkurs na wiersz-ekfrazę

 

 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego na Ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu i jest finansowany przez Miasto Kalisz.

 

r e g u l a m i n

 1. Konkurs skierowany jest do twórców między 16 a 35 rokiem życia.
 2. Na Konkurs należy nadesłać wiersz-ekfrazę do wybranej pracy Tadeusza Kulisiewicza. Przy wierszu należy dopisać tytuł pracy artysty, która była inspiracją.
 3. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wiersze napisane w języku polskim, wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.
 4. Utwory należy przesłać w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego. Utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wiersza nadesłanego na konkurs. Wiersz nie był wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany w innych konkursach”. Wiersz należy przesłać do 31 sierpnia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
 5. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz na ewentualną publikację wiersza na stronie internetowej stowarzyszenia i / lub w formie papierowej (arkusz poetycki z nagrodzonymi wierszami) – bez wypłaty dodatkowych honorariów.
 6. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 7. Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
 8. Werdykt Jury jest ostateczny.
 9. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2019 r. podczas IX Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 20 października 2019 r. Obecność na gali jest warunkiem odebrania nagrody, w uzasadnionych przypadkach (zdarzenia losowe lub przyczyny zdrowotne) laureat może za zgodą organizatora wyznaczyć osobę, która go zastąpi.
 10. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator.
 11. Więcej informacji na temat Konkursu – na stronie . www.lyzkamleka.poezja-art.eu
 12. Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com

[pobierz regulamin konkursu na ekfrazę w pdf]

 

 

polecamy arkusz z Ogólnopolskiej Konferencji o Ekfrazie z 2011 r., a w nim wiersze-ekfrazy autorstwa Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Michała Kowalówki, Magdaleny Krytkowskiej, Karoliny Kułakowskiej, Sławomira Płatka, Joanny Pucis, Marka Radeckiego, Doroty Ryst, Teresy Rudowicz, Cezarego Sikorskiego, Aleksandry Słowik