Konkurs Literacki pod hasłem „Fortepian”

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Fortepian”, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu i jest finansowany przez Miasto Kalisz.

Regulamin

  1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
  2. Na Konkurs należy nadesłać opowiadanie nawiązujące w treści do hasła „Fortepian”. Utwór (opowiadanie o objętości do 20 tys. znaków wraz ze spacjami) powinien być przesłany w trzech egzemplarzach wydruku. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.
  3. Każdy wydruk należy podpisać godłem słownym; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: Oświadczam, że jestem autorką/autorem tekstu nadesłanego na konkurs. Utwór nie był wcześniej publikowany drukiem ani nagradzany na innych konkursach.

[Informacje te zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 1997 r. nr 133, poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w Regulaminie]

  1. Utwór należy przesłać do 20 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
  2. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego, a także na publikację – bez wypłaty dodatkowych honorariów – nagrodzonego opowiadania w wydawnictwie podsumowującym sezon działań kulturalnych Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka, na stronie internetowej stowarzyszenia oraz na fanpage stowarzyszenia na Facebooku.
  3. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
  4. Pula nagród w Konkursie wynosi 3 000 zł. O jej podziale zadecyduje Jury powołane przez organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny.
  1. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2020 r. na stronie internetowej i na fanpage Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka na Facebooku oraz na stronie internetowej Miasta Kalisza.
  2. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje organizator. Kontakt: lyzkamleka@gmail.com