II debata oksfordzka w ZSTiE – patronujemy!

II Debata Oksfordzka pod hasłem „Jeśli mam wybierać między większym złem, a mniejszym złem, to nie chcę wybierać wcale. Moralność w dzisiejszym świecie” odbyła się w 31 maja 2017 w auli szkolnej ZSTE.  Marszałkiem był Sebastian Gąsiński z klasy II e, a sekretarzem Marcin Tarasiewicz (IIe). W debacie wzięło udział ośmioro mówców. Po stronie propozycji głos zabrali kolejno: Wiktor Płuciennik (IIe), Jan Derbiszewski (IIe), Kacper Kaźmierczak (IIf), Joanna Michalska (IIf). Po stronie opozycji swoje argumenty przedstawili: Jakub Kurczewski (IIc), Miłosz Guglas (IIe), Gracjan Witczak (IIf), Julia Seydak (IIf). W tajnym głosowaniu debatę wygrał mówca nr 7, czyli Joanna Michalska. Ona również będzie marszałkiem kolejnej debaty, która odbędzie się we wrześniu 2017. Zgodnie z propozycją przyszłej marszałkini temat III Debaty brzmi: Wiedza jest martwa – system edukacji w dzisiejszych czasach polega  na modelu „zakuć, zdać, zapomnieć”.

(pierwsza debata)

weekend z Leśmianem, Samselem, Madkidem i nie tylko, 12-13.05.2017

serdecznie zapraszamy na piątkowe spotkanie z poezją Karola Samsela i muzyką Madkida, czyli Piotra Józefiaka, oraz na sobotni koncert grupy Mimochodem – recital do tekstów Bolesława Leśmiana: uczcijmy wspólnie urodziny mistrza, nawet jeśli pomimo, czy też mimochodem

strona imprezy

strona imprezy

strona konkursu

Orwell Wiecznie Żywy: WebQuest

http://cdn.langboss.pl/

Lekcja otwarta podsumowująca nowatorski projekt autorski pt. „Orwell 1984-1017” z wykorzystaniem metody WebQuest. Projekt miał na celu wskazać mechanizmy powstawania systemów totalitarnych i skutki ich działania z wykorzystaniem dwóch książek G. Orwella: „Folwark zwierzęcy” i „Rok 1984” oraz źródeł historycznych dotyczących różnych systemów totalitarnych i ich twórców. Projekt trwał trzy miesiące i przebiegał dwuetapowo. Pierwszym etapem było stworzenie WebQuesta na podstawie zgromadzonej wiedzy dla wszystkich uczniów w klasie (był to od początku do końca autorski projekt uczniów, od treści począwszy na szacie graficznej skończywszy). Drugim etapem było przygotowanie w kilkuosobowych grupach 15-20 minutowych prezentacji i przedstawienie ich na lekcji otwartej wieńczącej projekt. Lekcja odbyła się 28 marca 2017 roku w auli szkolnej i zgromadziła prawie 100 osób (także spoza szkoły).

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki łyżka Mleka
zapraszają na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
20 stycznia 2017 w Kawiarni Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

pierwszy termin: godz. 18:00 drugi termin: godz. 18:15

Załączamy regulamin walnego zebrania. 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum 
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad 
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad 
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie 
5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania 
6. Wybór protokolanta – głosowanie 
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za 2016 
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2016 
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 r.
10. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016, nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2016, 
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 
13. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 i nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2016 
14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2017 
15. Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia 
16. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2017 
17. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2017. 
18. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wysokości składki członkowskiej 
19. Propozycja zarządu w sprawie zmiany w statucie. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zmianie w statucie stowarzyszenia 
20. Dyskusja i wolne wnioski. 
21. Zamknięcie zebrania