Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki łyżka Mleka
zapraszają na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
20 stycznia 2017 w Kawiarni Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

pierwszy termin: godz. 18:00 drugi termin: godz. 18:15

Załączamy regulamin walnego zebrania. 
 
Proponowany porządek obrad 
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum 
2. Odczytanie przez prezesa Regulaminu oraz porządku obrad 
3. Głosowanie i przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad 
4. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, zastępca i sekretarz) – głosowanie 
5. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu Walnego Zebrania 
6. Wybór protokolanta – głosowanie 
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia za 2016 
8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego za 2016 
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 r.
10. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016, nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu za 2016, 
11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 
12. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 
13. Głosowania nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 i nad przyjęciem sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2016 
14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2017 
15. Dyskusja nad planem i propozycje członków stowarzyszenia 
16. Głosowanie i przyjęcie uchwały nr o zatwierdzeniu planu działań stowarzyszenia w 2017 
17. Dyskusja nad wysokością składki członkowskiej w roku 2017. 
18. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wysokości składki członkowskiej 
19. Propozycja zarządu w sprawie zmiany w statucie. Głosowanie i przyjęcie uchwały o zmianie w statucie stowarzyszenia 
20. Dyskusja i wolne wnioski. 
21. Zamknięcie zebrania