IV Konkurs Poetycki im. Rodziny Wiłkomirskich

Organizatorem IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rodziny Wiłkomirskich, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu. Konkurs wpisuje się w działania powstającego Muzeum Rodziny Wiłkomirskich, którego zadaniem jest kultywowanie pamięci o niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodzinie ­– ojcu Alfredzie Wiłkomirskim, matce Dorocie zd. Temkin i dzieciach: Kazimierzu, Michale, Marii, Józefie i Wandzie.

r e g u l a m i n

 1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
 2. Na Konkurs należy nadesłać zestaw zawierający 3-5 wierszy. Utwory powinny być w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego. Na Konkurs mogą zostać nadesłane wyłącznie wiersze wcześniej niepublikowane oraz nienagradzane w innych konkursach.
 3. Każdy utwór należy podpisać godłem-słowem; to samo godło powinno znaleźć się na dołączonej do zestawu kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail oraz oświadczenie: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane drukiem ani nagradzane na innych konkursach”
 4. Zestawy należy przesłać do 30 września 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Aneta Kolańczyk, ul. Kubusia Puchatka 27, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs”.
 5. Organizator nie ogranicza tematyki utworów, jednak przewiduje dodatkową kategorię: wiersze inspirowane muzyką (przy tym utworze/ tych utworach w zestawie należy dopisać hasło „Wiłkomirscy”).
 6. Nadsyłając prace na Konkurs autor zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz na ewentualną publikację wierszy na stronie internetowej stowarzyszenia – bez wypłaty dodatkowych honorariów.
 7. Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora niniejszego regulaminu.
 8. Pula nagród w Konkursie wynosi 5 000 zł. O podziale nagród zadecyduje Jury w składzie: Wojciech Kass – przewodniczący, Aneta Kolańczyk, Tadeusz Olszewski, sekretarz jury: Aleksandra Konieczny
 9. Werdykt Jury jest ostateczny.
 10. Oficjalnie ogłoszenie wyników nastąpi 17 listopada 2018 r. podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo najpóźniej do 21.10. 2018 r.
 11. W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 12. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.lyzkamleka.poezja-art.eu. Kontakt z organizatorem: lyzkamleka@gmail.com

pobierz IV konkurs im. Rodziny Wiłkomirskich regulamin

 

 

poprzednie edycje konkursu

 2017

 2016

2015