KONKURS FILMOWY DLA MŁODZIEŻY: KRĘCĄ NAS KALISKIE WIERSZE

plakatfilmowy

PROTOKÓŁ JURY KONKURSU FILMOWEGO

„KRECĄ NAS KALISKIE WIERSZE”

Jury konkursu filmowego „Kręcą nas kaliskie wiersze” w składzie:

Przewodniczący jury – Wojciech Pijanowski

Członek jury – Marcin Miłek

Członek jury – Artur Wypych

postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody filmom:

Miejsce czwarte ex aequo – Grupa uczniowska „Dziewczyny z pasją” za film „Powiedz mi” do wiersza Wandy Karczewskiej oraz Bartosz Fabiszczak za film „Glossa” do wiersza Wandy Karczewskiej wraz z nagrodami finansowymi wysokości 600 zł (sześćset złotych) każda.

Nagrodę wysokości 800 zł (osiemset złotych) oraz trzecie miejsce jury przyznało Adamowi Stelmaszakowi za film „Adam Asnyk” do wiersza Teresy Rudowicz.

Drugie miejsce oraz nagrodę 1000 zł (tysiąc złotych) jury postanowiło przyznać Annie Noskowskiej za film „W Kaliszu” do wiersza Teresy Nietykszy.

Pierwsze miejsce wraz z nagrodą 3000 zł (trzy tysiace złotych) za film „Na dworcu kaliskim” do wiersza Teresy Nietykszy jury przyznało Patrykowi Marciniakowi.

Przewodniczący jury                         Członek jury                                      Członek jury

[Wojciech Pijanowski]                       [Marcin Miłek]                                  [Artur Wypych]

Kalisz, 2014.11.15

kręci nas poezja

 

_DSC0003

———————————————————————————————————————–

REGULAMIN KONKURSU

„Kręcą nas kaliskie wiersze”

1. Organizatorem konkursu „Kręcą nas kaliskie wiersze” zwanego dalej Konkursem, realizowanego w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą przy ul. Serbinowskiej 23/34 w Kaliszu, zwane dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest wybór najlepszego klipu stanowiącego ilustrację wiersza nawiązującego w treści do Kalisza i/lub regionu kaliskiego. Dopuszcza się także wiersze uczestników konkursu.

3. Pula przeznaczona na nagrody rzeczowe dla uczestników Konkursu wynosi co najmniej 6 tys. zł (sześć tysięcy złotych).

4. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia w mediach do dnia uroczystego rozstrzygnięcia w trakcie IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. W. Karczewskiej (15 XI 2014 r.).

5. Konkurs przebiega w następujących etapach:

I. etap – nadsyłanie prac konkursowych (tradycyjną pocztą, klipy na nośnikach DVD) na adres stowarzyszenia (ul. Serbinowska 23/34, 62-800 Kalisz) – do 15 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do przesyłki należy dołączyć wydruk z danymi (imię i nazwisko, adres, szkołę, klasę, numer telefonu oraz adres e-mail).

II. etap – ocena prac przez jury i wyłonienie finalistów Konkursu – do 5 listopada 2014 r.

III. etap – prezentacja finałowych klipów na stronie organizatora – listopad 2014 r.

IV. etap – wyłonienie zwycięzcy / zwycięzców – 15 listopada 2014 r.

6. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Kalisza i regionu.

7. W Konkursie mogą brać udział pojedyncze osoby i zespoły osób (zwane dalej Zespołami). Każdy twórca może być członkiem jednego Zespołu.

8. Przesłanie klipu na Konkurs oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, na prezentację na stronie organizatora i jego kanale YouTube, na publiczną prezentację podczas finału Konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz publikacją wyników Konkursu, a także działaniami promocyjnymi związanymi z Konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć oświadczenie podpisane własnoręcznie przez uczestnika / każdego z członków zespołu:

Upoważniam Organizatora do korzystania z nadesłanego klipu w zakresie umieszczenia na stronie internetowej i kanale Youtube Organizatora, projekcji podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej w prezentacji finałowych klipów, rozpowszechniania (także we fragmentach) w ramach promocji Konkursu.

             —————-                      —————-

             data i podpis                 data i podpis opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

10. Klip, którego czas nie przekracza 5 (pięciu) minut, przygotowany dowolną techniką, nie może być przedtem publikowany w telewizji czy Internecie.

11. W klipie powinien znaleźć się cały tekst wiersza (w formie napisów, recytacji, melorecytacji, śpiewu etc.), a tytuł wiersza i nazwisko autora powinno znaleźć się w czołówce.

12. Za autorów klipu uznaje się Zespół (aktor / aktorzy, autor / autorzy strony wizualnej, ścieżki dźwiękowej, scenariusza, reżyserii etc.). Zespół powinien na użytek Konkursu przybrać nazwę.

13. Organizator na prośbę uczestnika może udostępnić (przesłać mailem) listę „kaliskich wierszy.” W przypadku wierszy żyjących autorów, Organizator zapewnia, że wyrazili oni zgodę na zaprezentowanie tekstów w formie zgłoszonych do Konkursu klipów.

Jeżeli w klipach zostaną użyte cudze utwory (lub ich fragmenty) na zasadach dozwolonego użytku, to jest zgodnie z art. 23 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tzn. jako przytoczenie urywków lub drobnych utworów w całości i wyłącznie w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, prawami gatunku twórczości oraz w sposób nie naruszający normalnego korzystania z użytego utworu lub nie godzącego w słuszne interesy twórcy użytego utworu, należy to zaznaczyć w czołówce filmu.

14. Aktorzy występujący w klipie winni podpisać zgodę na rozpowszechnianie wizerunku (oświadczenie należy dostarczyć Organizatorowi razem z pracą konkursową)

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku oraz na nieodpłatne jego utrwalenie w działaniach medialnych przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka w ramach konkursu „Kręcą nas kaliskie wiersze”. Wyrażam tym samym zgodę na nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie i czasowo rozpowszechnianie oraz publikowanie mojego wizerunku w ramach działań związanych z Konkursem za pośrednictwem dowolnego medium bez każdorazowego potwierdzania tej zgody. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

             —————-                      —————-

             data i podpis                 data i podpis opiekuna (w przypadku osoby niepełnoletniej)

15. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Organizator nie pokrywa żadnych wydatków ponoszonych przez jego uczestników.

16. Nadesłane prace oceni jury powołane przez Organizatora.

17. Do udziału w finale Konkursu jury zakwalifikuje najlepsze klipów – w ilości zgodnej ze swoim uznaniem. Lista klipów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora. Autorzy / przedstawiciele Zespołów zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do finału pocztą elektroniczną

18. Spośród autorów prac finałowych jury wyłoni zwycięzcę lub zwycięzców Konkursu. Nagroda może być w całości przyznana jednemu autorowi / Zespołowi lub może być podzielona według uznania jury.

19. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. W. Karczewskiej. Lista laureatów będzie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.

20. Organizator zastrzega, iż od chwili ogłoszenia listy prac finałowych autor / autorzy klipów wyrażają zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych w związku z publikacją utworu i jego prezentowaniem przez Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także zezwalają Organizatorowi na utrwalanie i archiwizację materiału na płytach DVD / w pamięci komputera, wprowadzanie do przestrzeni publicznej (internet, bezpłatne publiczne odtwarzanie w całości / we fragmentach, a w szczególności w kinie, podczas wystaw, paneli, festiwali;), powielanie utworu w całości / w części.

21. Wszelkie pytania należy kierować na adres: lyzkamleka@gmail.com

22. Informacje o ewentualnych zmianach w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

pobierz:

REGULAMIN KONKURSU na KLIP do WIERSZA

 

————–

uwaga! informacja od p. Marka Maciejewskiego:

SZANOWNI PAŃSTWO. GDYBY KTOŚ Z MŁODYCH TWÓRCÓW CHCIAŁ WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM KONKURSIE, A NIE MIAŁ POMYSŁU NA KLIP, POLECAM MÓJ ACCORINET KLEZMER BAND I NASZ NAJNOWSZY UTWÓR „ROZMAREK” ORAZ ORYGINALNĄ MUZYKĘ KANTORA KALISKIEGO, JAKA SIĘ ZACHOWAŁA OD 1903 ROKU, A KTÓRĄ DOSTALIŚMY OD PANI MARCINKOWSKIEJ JAKO PODKŁAD DO FILMIKU. W SPRAWIE SZCZEGÓŁÓW – kontakt przez mail stowarzyszenia